Rekrutacja

Zespół Szkół Technicznych

ogłasza nabór do projektu mobilności

„EUROPEJSKIE PRAKTYKI DZIŚ – SUKCES ZAWODOWY JUTRO”

2019-1-PL01-KA102-063154

REGULAMIN REKRUTACJI

 1. II etap projektu obejmuje:
 • organizację dwutygodniowego szkolenia dla 16 uczniów technikum budowlanego w zakresie technik murarskich w ośrodku szkoleniowym w Cottbus (Niemcy). Rekrutacją objęci są uczniowie klasy II technikum budownictwa roku szkolnego 2021/2022.                                                        Termin wyjazdu: 29.05 – 10.06.2022
 • organizację miesięcznych praktyk zawodowych dla 12 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w przedsiębiorstwach w okolicach Porto (Portugalia). Rekrutacją objęci są uczniowie klas II i III technikum budownictwa, technikum energetyki odnawialnej i inżynierii sanitarnej roku szkolnego 2021/2022.                    Termin wyjazdu: 4.09.2022 – 01.10.2022.
 • miesięcznych praktyk w Hiszpanii dla 16 uczniów technikum architektury krajobrazu. Miejscem praktyk będą ogrody i tereny zielone na terenie Malagi. Rekrutacją objęci są uczniowie klas II i III 2021/2022.                                    Termin wyjazdu: wrzesień 11.09 – 06.10.2022

2.  Dofinansowanie projektu pokrywa:

 • zakwaterowanie w hostelu (Portugalia, Hiszpania) i w internacie (Niemcy)       
 • pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie);
 • ubezpieczenie;           
 • transport do miejsca stażu (bilety lotnicze, przejazd autokarem na lotnisko /       autokar do Niemiec) oraz transport lokalny                         
 • przygotowanie pedagogiczno – językowe (kurs języka angielskiego i                   niemieckiego zawodowego, podstawy hiszpańskiego, zajęcia z przedmiotów     zawodowych),                                                                                                                   
 • program kulturowy obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze do              znaczących obiektów kulturowych w miejscu stażu.

3. Wymagania dla uczestników: 

– co najmniej komunikatywna znajomość języka obcego

– wysokie kompetencje zawodowe

– predyspozycje osobowościowe oraz wysoka kultura osobista

4. Szczegółowe kryteria rekrutacji:

 • średnia ocen końcoworocznych (świadectwo)  –  maksymalnie 20 pkt
 • oceny końcoworoczne z przedmiotów zawodowych –   maksymalnie 20 pkt
 • ocena końcoworoczna z języka angielskiego/niemieckiego  –   maksymalnie 20 pkt
 • średnia ocen na półrocze  –   maksymalnie 20 pkt
  5.   opinia pedagoga szkolnego, która określi psychologiczne predyspozycje kandydatów do uczestnictwa w stażu –  maksymalnie 10 pkt
 • informacje dotyczące zachowania ucznia otrzymane od wychowawcy klasy –  maksymalnie 15 pkt
 • frekwencja ( powyżej 65 % obecności w I semestrze roku szkolnego 2021/2022) –  maksymalnie 15 pkt
 • praca i zaangażowanie na rzecz szkoły – ocena dyrektora ZST – maksymalnie 10 pkt   
 • RAZEM: 130 pkt
 1. Z grupy osób z najwyższą punktacją wybranych zostanie odpowiednio: 16 uczestników – Hiszpania, 12 uczestników – Portugalia; 16 uczestników – Niemcy. Pozostałe osoby, które przejdą pomyślnie rekrutację znajdą się na listach rezerwowych w kolejności według uzyskanej liczby punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w czasie rekrutacji pierwszeństwo mają: sieroty, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, uczniowie posiadający trudną sytuację materialną lub rodzinno-socjalną. Ostateczna lista uczestników oraz ewentualna lista rezerwowa zostanie ustalona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Zespół Projektowy (koordynator projektu oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych – współautorzy projektu), nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas objętych rekrutacją, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji wraz z uzasadnieniem będą do wglądu dla kandydatów. Kandydat będzie miał 7 dni na odwołanie się od wyniku. W ramach procedury odwoławczej komisja rekrutacyjna będzie analizować ponownie wynik kandydata i wyda ostateczną decyzję na piśmie.
 1. Uwaga: Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku:
 • licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu
 • niewypełniania obowiązku nauki (wagary)
 • problemów wychowawczych
 • nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2020/2021

Uczestnik, który zrezygnuje lub zostanie wykreślony z listy po rezerwacji biletów lotniczych może zostać obciążony kosztami zmian w rezerwacji biletów lotniczych. Wyjątki – udokumentowane problemy zdrowotne.

 1. Terminy rekrutacji: Kwiecień 2022 – analiza średniej ocen i frekwencji kandydatów, konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami, ustalenie listy rankingowej i ogłoszenie wyników rekrutacji.
 1. Zgłoszenia kandydatów – wypełniony FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY Europejskie praktyki dziś sukces zawodowy jutro 2022 prosimy składać do dnia 28 marca 2022 do pani Aleksandry Barasińskiej lub do nauczyciela zawodu. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub napisać na adres erasmus@zst.czest.pl

Zapraszamy  do zapoznania się z przebiegiem praktyk w latach ubiegłych  w  zakładkach Projekty i Program kulturowy!