Rekrutacja

Zespół Szkół Technicznych

ogłasza nabór do projektu mobilności w ramach Akredytacji o numerze

2023-1-PL01-KA121-VET-000139443

REGULAMIN REKRUTACJI

 1. Realizacja projektu obejmuje:
 • organizację miesięcznych praktyk zawodowych dla 10 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w przedsiębiorstwach informatycznych w okolicach Porto (Portugalia). Rekrutacją objęci są uczniowie klasy IV technikum informatycznego roku szkolnego 2023/2024.                                                                              Przewidywany termin wyjazdu: 24/25.02.2024 – 22/23.03.2024   
 
 • organizację miesięcznych praktyk zawodowych dla 10 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w przedsiębiorstwach ogrodniczych w okolicach Granady (Hiszpania). Rekrutacją objęci są uczniowie klasy III technikum architektury krajobrazu roku szkolnego 2023/2024.                                                                                         Przewidywany termin wyjazdu: 6/7.04.2024 – 3/4.05.2024    

2.  Dofinansowanie projektu pokrywa:

 • zakwaterowanie w hostelu  
 • pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie);
 • ubezpieczenie;           
 • transport do miejsca stażu (bilety lotnicze, przejazd autokarem na lotnisko) oraz transport lokalny                         
 • przygotowanie pedagogiczno – językowe (zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego zawodowego, kurs hiszpańskiego),   
 • program kulturowy obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze do              znaczących obiektów kulturowych w miejscu stażu.

3. Wymagania dla uczestników: 

– co najmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego

– wysokie kompetencje zawodowe

– predyspozycje osobowościowe oraz wysoka kultura osobista

4. Szczegółowe kryteria rekrutacji:

 • średnia ocen końcoworocznych 2022/2023 (świadectwo)  –  maksymalnie 20 pkt
 • oceny końcoworoczne z przedmiotów zawodowych –   maksymalnie 20 pkt
 • ocena końcoworoczna z języka angielskiego  –   maksymalnie 20 pkt
 • rozmowa w języku angielskim oceniająca poziom umiejętności komunikacyjnych – maksymalnie 20 pkt 
 • test z przedmiotów zawodowych (dotyczy architektury krajobrazu) – 20 pkt
 • opinia pedagoga szkolnego, która określi psychologiczne predyspozycje kandydatów do uczestnictwa w stażu –  maksymalnie 10 pkt
 • informacje dotyczące zachowania ucznia otrzymane od wychowawcy klasy –  maksymalnie 15 pkt
 • frekwencja ( wymagane powyżej 65 % obecności w roku szkolnym 2022/2023) –  maksymalnie 15 pkt
 • praca i zaangażowanie na rzecz szkoły – ocena dyrektora ZST – maksymalnie 10 pkt   
 • RAZEM: 150 pkt (130 pkt – technikum informatyczne)
 1. Z grupy osób z najwyższą punktacją wybranych zostanie 20 uczestników (10 osób z klasy TI i 10 osób z klasy TAK). Pozostałe osoby, które przejdą pomyślnie rekrutację znajdą się na listach rezerwowych w kolejności według uzyskanej liczby punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w czasie rekrutacji pierwszeństwo mają: sieroty, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, uczniowie posiadający trudną sytuację materialną lub rodzinno-socjalną. Ostateczne listy uczestników oraz ewentualne listy rezerwowe zostaną ustalona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Zespół Projektowy (koordynator projektu oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych), nauczyciele języka angielskiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas objętych rekrutacją, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji wraz z uzasadnieniem będą do wglądu dla kandydatów. Kandydat będzie miał 7 dni na odwołanie się od wyniku. W ramach procedury odwoławczej komisja rekrutacyjna będzie analizować ponownie wynik kandydata i wyda ostateczną decyzję na piśmie.
 1. Uwaga: Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku:
 • licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu
 • niewypełniania obowiązku nauki (wagary)
 • problemów wychowawczych
 • nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na I semestr roku szkolnego 2023/2024

Uczestnik, który zrezygnuje lub zostanie wykreślony z listy po rezerwacji biletów lotniczych może zostać obciążony kosztami zmian w rezerwacji biletów lotniczych. Wyjątki – udokumentowane problemy zdrowotne.

 1. Terminy rekrutacji: Październik 2023 – analiza średniej ocen i frekwencji kandydatów, konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami, ustalenie listy rankingowej i ogłoszenie wyników rekrutacji.

8. Zgłoszenia kandydatów – wypełniony FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY prosimy składać do dnia 10 października 2023 do pani Aleksandry Barasińskiej lub do  nauczyciela zawodu. 

Zapraszamy  do zapoznania się z przebiegiem praktyk w latach ubiegłych  w  zakładkach Projekty i Program kulturowy!